Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG

Trần Đăng Chiến, Nguyễn Công Hải

Tóm tắt


Việc lựa chọn bài tập phát triển thể chất cho nữ sinh viên trường Cao đẳngThương mại Đà Nẵng là vấn đề đáng được quan tâm. Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, chúng tôi đã phân tích, đánh giá thực trạng, lựa chọn các bài tập, ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy phát triển thể chất cho nữ sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của Nhà trường.

Toàn văn: PDF