Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Tài

Tóm tắt


Thông qua sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, tiếnhành đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ, thực trạng sử dụng bài tập, thực trạng trình độ sức mạnh tốc độ của nam sinh viên đội tuyển bóng đá Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chúng tôi đánh giá thực trạng công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên đội tuyển bóng đá Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Làm cơ sở lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên đội tuyển bóng đá trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Toàn văn: PDF