Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHOÁ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Nguyễn Toàn Năng, Trần Trí Hải

Tóm tắt


Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài khảo sát các yếutố chi phối quyết định hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa (cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình, tham gia thể thao ngoại khoá của sinh viên) làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khoá cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh.

Toàn văn: PDF