Chi tiết về Tác giả

Hải Yến, Nguyễn

 • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lí ngoại tệ và tỉ giá theo cam kết của Việt Nam trong CPTPP
  Tóm tắt
 • S. 1 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Hoàn thiện các quy định pháp luật về dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam trên cơ sở các cam kết trong CPTPP
  Tóm tắt
 • S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Hoàn thiện pháp luật về các tổ chức tín dụng theo cam kết trong Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
  Tóm tắt
 • S. 6 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Hoạt động của Fintech ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng pháp luật điều chỉnh và giải pháp pháp lí nhằm hoàn thiện pháp luật
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522