Chi tiết về Tác giả

Bá Bình, Nguyễn

  • S. 1 (2019) - ĐÀO TẠO
    Giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522