Chi tiết về Tác giả

BÁ CHIẾN, NGUYỄN

  • S. 4 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Xây dựng văn hoá tôn trọng pháp luật - Những vấn đề đặt ra
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522