Chi tiết về Tác giả

Hải Yến, Lưu

  • S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với nhóm tội phạm về môi trường
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522