Chi tiết về Tác giả

Ánh Tuyết, Đào

  • S. 9 (2017) - ĐÀO TẠO
    Vai trò của pháp luật về giá và sự cần thiết đào tạo pháp luật về giá trong chương trình cử nhân luật
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522