Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng việc cha mẹ cho trẻ từ 3-5 tuổi sử dụng điện thoại thông minh tại quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2018 và các yếu tố liên quan

Phạm Thị Thu Hà, Vũ Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Vân, Bùi Thị Mỹ Anh

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực trạng và phân tích các yếu tố liên quan đến việc cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội sử dụng điện thoại thông minh (ĐTTM).

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang tại 3 trường mầm non ở quận Cầu Giấy từ T6-T12/2018. Đối tượng là cha mẹ có con từ 3 đến 5 tuổi đang học tại 3 trường mầm non nói trên.

Kết quả: Tỷ lệ trẻ được cho sử dụng ĐTTM là 52,3%, trong đó 50,9% trẻ được cho sử dụng ĐTTM trước 3 tuổi. Thời gian sử dụng ĐTTM trong một ngày của trẻ dưới 30 phút là 47,8%; từ 30 phút đến dưới 1 giờ là 40%. Có mối liên quan giữa việc cho trẻ sử dụng ĐTTM với số lượng ĐTTM của gia đình (p<0,05); sự đồng ý của cha mẹ về việc ĐTTM giúp họ có thêm thời gian hoàn thành công việc (p<0,05); và giúp trẻ ăn uống dễ dàng hơn (p<0,05).

Kết luận: Tỷ lệ trẻ được sử dụng ĐTTM là khá cao, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi. Các yếu tố quan trọng có liên quan đến việc sử dụng ĐTTM ở trẻ đều là các yếu tố thuộc về cha mẹ và gia đình. Nhà trường, gia đình nên có những biện pháp phối hợp để giảm thiểu tỷ lệ này