Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân Khoa Nội Tim mạch-Lão học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Phan Thị Ánh Mai

Tóm tắt


Đây là một nghiên cứu cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính được thực hiện tại Khoa Nội Tim mạch-Lão học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa từ tháng 2-8/2018 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe (GDSK) của điều dưỡng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng. Số liệu định lượng thu thập từ bộ câu hỏi phỏng vấn 270 người bệnh và 120 lượt quan sát thực hành của điều dưỡng, và được phân tích bằng SPSS 16.0. Thông tin định tính thu thập từ 03 cuộc phỏng vấn sâu và 02 cuộc thảo luận nhóm được phân tích theo chủ đề. Kết quả cho thấy người bệnh đánh giá điều dưỡng có thực hiện 8 hoạt động trong nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK với tỷ lệ từ 67,5-90%; tuy nhiên, qua quan sát thực hành, chỉ có 62,5% điều dưỡng được đánh giá “đạt” khi thực hiện nhiệm vụ. Yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh của điều dưỡng bao gồm: số lượng người bệnh phải chăm sóc; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; và hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ.